Husorden i E/F Bispeengen

Generelt Enhver ejer/lejer i ejendommen skal altid udvise god og hensynsfuld naboskik og i enhver henseende undlade at volde unødig gene for ejerforeningens øvrige beboere. Ethvert pålæg af ordensmæssig  karakter fra bestyrelsen eller dennes stedfortræder skal ufravigeligt  efterkommes. Husordenen, som er i henhold til vedtægten, er givet af bestyrelsen.   Affald Affald må ikke hensættes på trapper, lofter, i kældre eller i gården – samt alle andre fællesarealer. Pap, papir, metal og hård plast må ikke smides i de alm.  affaldscontainere, men skal fordeles i de dertil indrettede  genbrugscontainere. Affald i form af glas og flasker kan smides i genbrugscontainerne ved  Irma. Affaldsbeholderne må ikke overfyldes (skal kunne lukkes). Intet affald  må henlægges på eller ved siden af affaldscontainerne. Storskrald skal anbringes i det særlige storskraldsrum ved hovedporten og må ikke efterlades i selve gården. Det er ikke tilladt at henstille større byggeaffald som storskrald og længden på storskrald må ikke overstige 1.5 meter.   Gårdanlæg Ved færdsel i og benyttelse af gården skal der naturligvis tages hensyn til   alle andre beboere. Gårdarealet skal altid efterlades i ryddelig stand. Benyttelse af grillplads især efter klokken 22.00, må ikke indebære  eller medføre støjende adfærd til gene for omkringboende. Cykler og barnevogne m.v. må ikke hensættes i gården eller i  opgangene, men skal så vidt muligt hensættes i cykel- og  barnevognsskur.Motorkøretøjer må ikke henstilles i gården. Husdyr er tilladt, men medtages disse i gården, skal de føres i snor og  må på ingen måde være til gene for øvrige beboere eller ejendommen.  Det er ikke tilladt at lade husdyr besørge i gården. Det er ikke tilladt at fodre vilde fugle og katte m.m. i gården. Alle udvendige porte og døre skal til enhver tid holdes lukket. Hvis en beboer konstaterer at en lås ikke virker korrekt påhviler det beboeren  at kontakte viceværten med henblik på at få låsen repareret.   Grillpladsen Grillpladsen er for beboerne og ikke til store familiefester o. lign,  derfor er det ikke tilladt at reservere hele grillpladsen samt borde og  stole. Ved større komsammen vis hensyn og tag selv grill og borde og  stole med ned i gården.   Grill på altanerne Der må kun grilles med gas og el-grill. Det er ikke tilladt at grille med kulgrill (inkl. engangsgrill). Der må senest grilles indtil kl. 21.00, og grillen skal placeres længst væk fra nærmeste altan.   Musik/støj Husk at vise hensyn til naboer og husk at du/I bor i en meget lydt  ejendom. Høj musik og støjende adfærd (fester, boremaskiner m.m.) skal være  ophørt inden kl. 21.00 på hverdage og kl. 24.00 i weekender. Enhver  form for støjende adfærd skal ufortøvet standses/dæmpes, hvis  bestyrelsen eller dennes repræsentant på grundlag af klage eller af  egen drift påbyder det. Uanset tidspunktet på døgnet eller året skal døre og vinduer altid  lukkes ved høj musik og støj. Skal du holde fest, så vis hensyn og informér dine naboer om det  mindst en uge i forvejen.   Lofter, kældre og trapper Cykler, barnevogne m.m. samt fod- og legetøj, varer af enhver art og  affald må ikke hensættes på kælder- og loftsgange, tørrelofter og  trapper. Forurener en beboer trappe, lofts- eller kældergang, f.eks. i  forbindelse med håndværksarbejder, flytning eller andet, påligger det  beboeren selv at sørge for fornøden rengøring.Børn må ikke lege i kældre og på lofter. Tørrelofter skal efter brug efterlades i ryddelig stand. Kælder- og loftsrum skal altid holdes forsvarligt aflåst, og tømmes ved brugerens fraflytning. De må under ingen omstændigheder overleveres  til andre eller nye beboere uden bestyrelsens tilladelse   Rygning Det er ikke tilladt at ryge i opgangene eller på kælder- og loftsarealer,  dette inkluderer div. opbevaringsrum.  Ved rygning i gården skal de dertil ophængte askebægre benyttes til  rygeaffald.