Om ejendommen

Ejendommen er i god stand og vedligeholdes løbende. Vi er meget opmærksomme på vigtigheden af vedligeholdelse, og holder derfor 2 gange årligt en arbejdsdag, hvor vi bl.a. maler porte, olierer legeplads og havemøbler.

Gårdmiljøet er et stort plus for foreningen. Vi er så heldige at have to beboere, som nyder at være i haven. De passer haven og den er derfor yderst flot, hyggelig og velholdt med en græsplæne, store gamle træer og masser af blomster. Grillpladsen og de mange havemøbler skaber rammerne for dejlige sommeraftener i gården. 

Vores legeplads er opført i efteråret 2011 og lever op til nutidens sikkerhedskrav. Der er gynger, rutschebane, sandkasse, legehus, hængebro og forskellige balancetrænende elementer. 

Der er flere skralde- og cykelskure, et barnevognsskur og et skur til storskrald.

Vi har både loft- og kælderrum på ca. 6 kvadratmeter til opbevaring. Der er minimum 1 rum pr. lejlighed.

 

Information til nye beboere

 

Velkommen til Ejerforeningen Bispeengen. Vi håber, at I bliver glade for at bo her.

 

I forbindelse med indflytning til et nyt sted rejser der sig en række spørgsmål af praktisk karakter. Denne information kan forhåbentligt besvare nogle af disse spørgsmål, men ellers er I velkomne til at rette henvendelse til enten bestyrelsen på bestyrelsen@bispeengen.dk eller viceværten på info@skadeservice.nu.

 

Barnevognsskur

Ved hovedporten, Munkensvej 2 – 4, findes i gården et aflåst skur specielt til barne- og klapvogne. Hoveddørsnøglen passer til låsen på skuret.

 

Bestyrelse

Bestyrelsen vælges af den ordinære generalforsamling og varetager i samarbejde med foreningens administrator, Vest Administrationen, og viceværten den daglige drift af ejendommen. Det er også bestyrelsen, der tegner ejerforeningen i alle forhold. Bestyrelsen kan kontaktes på bestyrelsen@bispeengen.dk.

 

Bygningsændringer

Bygningsændringer indvendigt i lejlighederne kræver efter foreningens vedtægter bestyrelsens godkendelse. Det er imidlertid primært kommunen, som skal give tilladelse til eventuelle ændringer. I den forbindelse kræver kommunen i nogle tilfælde, at bestyrelsen har underskrevet en fuldmagt. Det er altid ejerens eget ansvar, at eventuelle ændringer udføres forsvarligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning. Det kan ikke forventes, at dette påses af bestyrelsen i forbindelse med eventuel godkendelse.

 

Udvendige bygningsændringer, herunder f.eks. maling af lejlighedens yderdør, kan aldrig foretages uden bestyrelsens godkendelse.

 

Dørtelefon- og postkasseanlæg

Nye ejere/beboere skal henvende sig til viceværten for at få ændret navnet på dørtelefonanlægget.

 

Ejeren/beboeren står selv for udskiftning af navneskilt til postkassen. Nøgler til postkassen er personlige og skal overdrages mellem sælger og køber ved ejerskifter. Bestyrelsen er ikke i besiddelse af ekstranøgler, så hvis nøglen er bortkommet, må ejeren selv rette henvendelse til en låsesmed.

 

El og gas

Nye ejere/beboere skal selv rette henvendelse til forsyningsselskaber og tilmelde sig som brugere af el og eventuelt gas. Dette gælder uanset om forsyningen måtte være afbrudt. Det kan ses på Frederiksberg Kommunes hjemmeside frederiksberg.dk, hvilke forsyningsselskaber der leverer el og gas i kommunen.

 

Fællesinstallationer

Vedligeholdelse af fællesinstallationer som faldstammer, vandrør, elkabler m.v. er delt mellem foreningen og den enkelte ejer af lejligheden. Foreningen tager sig af vedligeholdelse og reparationer af de fælles installationer, indtil de forgrener sig ud i de enkelte lejligheder. Som en tommelfingerregel kan man sige, at de lodrette installationer er foreningens ansvar, mens de vandrette installationer er ejerens ansvar.

 

Hvis der er problemer med den fælles del af installationerne, eller der er tvivl om, hvorvidt problemet ligger hos foreningen eller i den enkelte lejlighed, bedes I kontakte viceværten, som sørger for at tilkalde håndværkere og orientere bestyrelsen. Hvis problemet viser sig at være i lejlighedens installationer, vil ejeren blive opkrævet betaling.

 

Fælleslån

Til finansiering af en række store vedligeholdelsesopgaver, som f.eks. kloakrenoveringen, har ejerforeningen optaget lån. Desuden har ejerforeningen en kassekredit. De enkelte ejere har fradragsret for renterne på lån og kassekredit i forhold til fordelingstal. Renteopgørelse udsendes en gang årligt til samtlige ejere til brug for selvangivelsen.

 

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes i henhold til foreningens vedtægter én gang årligt inden udgangen af maj måned.

 

Derudover kan der afholdes ekstraordinær generalforsamling, hvis der i løbet af året er behov for en generalforsamlingsbeslutning om et konkret emne.

 

Glasforsikring

Ejerforening har gennem foreningens bygningsforsikring en fælles glasforsikring. Henvendelse kan ske til bestyrelsen, som forestår anmeldelsen til forsikringsselskabet. Der kan være en selvrisiko forbundet med forsikringsdækningen.

 

Grill i haven

Grill i haven bedes ske på grillpladsen og ikke på græsplænen. Der er stillet flere fælles griller op på grillpladsen til fri afbenyttelse. Hvis der medbringes egen grill bedes den fjernet fra grillpladsen igen efter brug. Det er vigtigt, at man rydder op efter sig – både af hensyn til de andre beboere, men også af hensyn til fare for rotter. Beboerne skal selv sørge for at tømme skraldespanden på grillpladsen og skifte pose. Der ligger poser i skraldeskuret ved den store port.

 

Grill på altaner

Det er tilladt at grille med gas- eller el-grill på altanerne indtil kl. 21. Foreningens regler for grill på altanerne skal overholdes og kan findes på beboersiden på bispengen.dk i folderen Husorden.

 

Gårdmiljø

I foreningens gård og have er der en legeplads, grillplads, inkl. flere fælles griller, samt havemøbler til fri afbenyttelse. Der findes et gårdtoilet med nedgang mellem Borups Alle 108 og 110. Ved benyttelse af gården og haven skal I være opmærksom på ejerforeningens husorden. 

 

Hjemmeside

Foreningens hjemmeside er bispeengen.dk. Koden til beboersiden er 123.

 

Hoveddørsnøgle

Nøglerne benyttes til opgange, bagtrapper, kældre, lofter, porte og barnevognsskur. Ud over de af sælger udleverede nøgler kan yderligere nøgler købes hos bestyrelsen for 125 kr. pr. stk. Vær påpasselig med hoveddørsnøglerne: Systemet taber i værdi og sikkerhed, hver gang en nøgle går tabt.

 

Husdyr

Det er tilladt at holde hunde, katte og andre mindre husdyr i ejendommen. Husdyrene må ikke være til gene for de andre beboere, ligesom de ikke må forurene fællesarealerne. Husdyr må medtages i gården, men skal føres i snor.

 

Håndværkere

Ved reparationer og forbedringsarbejder i de enkelte lejligheder kan ejerne frit benytte håndværkere efter eget valg, men ofte kan det – især mht. elektriker og vvs – være en fordel at benytte ejerforeningens faste håndværkerforbindelser, som kender ejendommen og dens særheder. Der ligger en liste over de håndværkere, som foreningen benytter, på bispeengen.dk.

 

Nyhedsbrev

Ejere og beboere orienteres løbende om foreningen gennem nyhedsbrevet. Nyhedsbrevet udsendes kun elektronisk, så sørg for at gå ind på bispeengen.dk og tilmeld jer.  Nyhedsbrevet udsendes efter behov og ikke med faste intervaller. Alle er i øvrigt velkomne til at bidrage med indlæg til nyhedsbrevet.

 

Der kan desuden findes information, dokumenter, m.v. på beboersiden på hjemmesiden bispeengen.dk. Koden til beboersiden er 123.

 

Musik og støj

Ejendommen er meget lydt og det henstilles derfor til alle at vise hensyn. På hverdage skal der være ro efter kl. 21 og i weekenden efter kl. 24, med mindre andet er aftalt med opgangens øvrige beboere og andre tilstødende lejligheder. Dette gælder også ved benyttelse af gård og have.

 

I sommerperioden bedes især vinduer og døre mod gården holdes lukket, når der er selskab, ligesom ophold på altanerne bedes undladt. Gården virker som forstærker af lyden, og det kan være meget generende for de øvrige beboere.

 

Pulterrum

I ejerforeningen findes et antal pulterrum både i kælder og på loft. Alle beboere har mulighed for at få brugsret til mindst ét rum, dog højst ét kælderrum.

 

Der betales 1000 kr. i depositum pr. rum, som opkræves hos ejeren af administrator i forbindelse med opkrævning af fællesudgifter. Depositum tilbagebetales, når rummet er afleveret til bestyrelsen i ryddet og fejet stand. Er rummet ikke afleveret til bestyrelsen inden 14 dage efter fraflytning, forbeholder foreningen sig ret til at rydde rummet for den fraflyttedes regning. Samme regel gælder selv om rummet ikke måtte være tømt, da det blev overtaget.

 

Det er ikke muligt automatisk at overtage en tidligere ejers rum. Dette skal aftales med bestyrelsen. Det er i den forbindelse ikke muligt at aftale, at depositum indbetalt af tidligere ejer videreføres af ny ejer.

 

Renovation og storskrald

Der findes skraldeskure i gården ved Munkensvej 4, Munkensvej 12, Bispeengen 15 og Bispeengen 9. I hvert skur er opstillet affaldscontainere og containere til aviser og ugeblade. Flasker og glas må ikke stilles i skurene men afleveres i flaskecontainere. Der er f.eks. opstillet flaskecontainere på parkeringspladsen bag Superbest på Borups Alle og på hjørnet af Nordre Fasanvej og Mariendalsvej.

 

Det er på grund af risiko for rotter vigtigt, at affaldscontainerne ikke overfyldes, og at de altid holdes helt lukket.

 

Storskraldrum findes ved hovedporten Munkensvej 2-4. Der er opsat vejledninger i rummet, som oplyser hvilke effekter, der må stilles i rummet. Dette bedes overholdt, idet foreningen ellers risikerer at blive pålagt bøde fra Frederiksberg Kommune.

 

Byggeaffald, miljøfarligt affald og andet affald, som ikke må stilles i storskraldrummet, kan afleveres på Bispeengen Genbrugsstation, som har indkørsel fra Nordre Fasanvej 209.

 

Skorstenstilslutninger

Kun de skorstene, som benyttes i forbindelse med individuelt opsatte brændeovne fejes og vedligeholdes. Det er af hensyn til brandsikkerhed meget vigtigt, at opsætning af brændeovne kun sker efter tilladelse fra Frederiksberg Kommune samt bestyrelsen – ikke mindst fordi der er trukket el-kabler igennem nogle af skorstenene.

 

Betaling for skorstensfejning opkræves af administrator hos ejerne af de lejligheder, hvori der er foretaget skorstenstilslutninger.

 

Vedtægter, husorden og årsregnskab

Foreningens vedtægter, husordener, generalforsamlingsreferater og årsregnskaber kan findes på bispeengen.dk.

 

Årsregnskab udsendes til samtlige ejere i forbindelse med indkaldelse til ordinær generalforsamling.

 

TV og internet

Foreningen har indgået en aftale med YouSee, som indebærer, at alle lejligheder indtil 2019 som minimum skal have YouSee’s TV grundpakke. Betaling for grundpakken opkræves via fællesudgifterne til foreningen. Hvis man ønsker at tilkøbe mellem eller stor pakke, skal dette bestilles hos YouSee, som opkræver differencen direkte hos beboeren. Yousee kan kontaktes via hjemmesiden yousee.dk eller på 7070 4040.

 

Beboerne skal selv sørge for internet. YouSee kan som et supplement til TV løsningen levere internet via tv stikket. Aftale herom indgås direkte mellem beboeren og YouSee.

 

Udlån af borde, stole og havepavilloner

Foreningen har et antal borde, stole og et par havepavilloner, som alle medlemmer kan låne i forbindelse med private arrangementer. Vær altid opmærksom på ejerforeningens husorden, når der holdes fest. Udlån sker gennem bestyrelsen, som kan kontaktes på bestyrelsen@bispeengen.dk.

 

Vicevært og trappevask

Foreningens viceværtservice og trappevask varetages af Skadeservice.nu. Viceværten kan træffes på info@skadeservice.nu eller 7070 1302.

 

Viceværten tager sig som udgangspunkt ikke sig af installationer inde i lejligheden, som er ejerens eget ansvar, se punktet Fællesinstallationer ovenfor. Hvis viceværten tilkaldes til problemer med installationer, som åbenlyst ikke vedrører foreningen, har viceværten ret til at opkræve betaling hos beboeren.